Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden/leveringsvoorwaarden Klokke Bouw en Handelmaatschappij

 

Artikel 1. Algemeen

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Klokke Bouw en Handelmaatschappij (hierna genoemd de ondernemer) en een Wederpartij.

2.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of enige andere voorwaarden van de Wederpartij worden

uitdrukkelijk van de hand gewezen. De ondernemer aanvaardt geen enkele clausule, waaronder inbegrepen gedrukt op brieven, facturen, bestellingsbonnen et cetera.

3.

Door aanvaarding van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gaat Wederpartij automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

4.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk         nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De ondernemer en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen welke het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

5.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

1.

Alle aanbiedingen en offertes van de ondernemer zijn vrijblijvend tenzij in aanbieding of offerte anders is overeengekomen.

2.

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn welke daarin is vermeld. Indien geen termijn is vermeld geld een maximale geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen.

3.

De ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Wederpartij

redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.

Als Wederpartij aan de ondernemer gegevens, tekeningen, en/of informatie van anderen verstrekt, mag de ondernemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbiedingen en offertes hierop baseren.

 

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1.

De levertijd wordt door de ondernemer bij benadering vastgesteld.

2.

Is er voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken door de ondernemer  een termijn opgegeven aan Wederpartij dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient Wederpartij de ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aan de ondernemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.

Indien er sprake is van: meerwerk, opschorting van verplichtingen door Wederpartij of onwerkbaar

weer staat het de ondernemer vrij de levertijd te verlengen met de daardoor ontstane stagnatietijd.

4.

Levering van materialen  geschiedt af bedrijf van de fabrikant w.o. Deponti  te Oss. De Wederpartij is verplicht zaken af te nemen op het moment  dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Zaken reizen voor risico en gevaar van Wederpartij, niettegenstaande het akkoord franco verzending voorziet.

5.

De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.

Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens  de ondernemer gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de ondernemer welke daardoor direct of indirect ontstaan.

7.

Indien de ondernemer met Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is de ondernemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeen-komst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vind in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst  redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 4. Omvang, wijzigingen, uitvoeringen en opleveringen van werkzaamheden.

1.

Wederpartij moet ervoor zorgen dat alle benodigde vergunningen en ander beschikkingen welke

noodzakelijk zijn voor uitvoering van het werk tijdig aanwezig zijn.

2.

In de prijs van het werk zijn nooit inbegrepen, tenzij door de ondernemer  uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, de kosten voor:

-grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel of ander bouwkundig werk;

-Aansluiting van gas-, water-, elektriciteit-, of andere infrastructurele voorzieningen;

-de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken;

-de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

-reis en verblijfskosten.

3.

Meer-minderwerk wordt door de ondernemer berekend.

4.

Wederpartij zorgt dat de ondernemer werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat bij uitvoering van werkzaamheden de beschikking is over benodigde voorzieningen, zoals: gas, water, elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte, op grond van Arbo-wet en Arbo-regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

5.

Het werk wordt als opgeleverd en voltooid beschouwd als:

– Wederpartij het werk goedkeurt;

-het werk in gebruik wordt genomen;

-de ondernemer aan Wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en Wederpartij niet binnen zeven dagen, na mededeling, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt  het werk niet goed te keuren;

– Wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken welke binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.

6.

Indien Wederpartij het werk niet goedkeurt dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer binnen 7 dagen na keuring van het werk..

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van overeenkomst

1.

De ondernemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als door omstandigheden die

bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, hij

tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die niet door de ondernemer te

verwachten waren wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat: leveranciers en/of

onderaannemers van de ondernemer niet, niet volledig of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer

en andere natuurlijke oorzaken, brand, verlies of diefstal van gereedschappen of materialen, het

verloren gaan van materialen, stakingen of werkonderbrekingen en import-of handelsbeperkingen.

2.

De ondernemer is gerechtigd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden

indien Wederpartij de verplichtingen uit deze of voorgaande overeenkomsten niet, niet volledig of niet

tijdig nakomt.

3.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de ondernemer op Wederpartij onmiddellijk

opeisbaar.

4.

Indien de ondernemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding

van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –

indien en voor zover het beslag niet binnen 2 maanden is opgeheven-  ten laste van Wederpartij, van

schuldsanering of andere omstandigheden waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn

vermogen kan beschikken, staat het de ondernemer vrij om de overeenkomst onmiddellijk en met directe

ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

6.

Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor

bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventueel aan-afvoer-en afleveringskosten

daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan

Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6. Overmacht

1.

De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziende, waarop

de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn

verplichtingen na te komen.

3.

De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichting uit de overeenkomst

opschorten, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Wederpartij. Indien de periode van

opschorting langer duurt dan 30 kalenderdagen dan is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden zonder verplichting tot vergoeding aan Wederpartij of derden gelieerd aan Wederpartij.

 

Artikel 7. Betaling

1.

Betaling dient te geschieden bij levering van goederen voor 50% bij bestelling en de overige 50%  uiterlijk

op de dag voor het moment van aflevering bij de wederpartij.

2.

Indien Wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van

rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 15% per jaar, met een

minimum van €125,-, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke geval de wettelijke rente verschuldigd

is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in

verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag inclusief rente.

3.

De Wederpartij is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de ondernemer verschuldigde.

4.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die

geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd

om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.

Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan

komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor de rekening van de Wederpartij. De

buitengerechtelijke kosten worden bereken op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk

gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de ondernemer echter

hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk

gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en

executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de

verschuldigde incasso kosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1.

Alle door de ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is

nagekomen.

 

Artikel 9. Garanties, onderzoeken en reclames, verjaringstermijn

1.

De door de ondernemer van fabrikant Deponti te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen

die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal

gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd

zijn voor het gebruik binnen Nederland.

2.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 5 jaar na levering, tenzij uit de

aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de

door de ondernemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de

garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt

vermeld.

3.

De garantie vervalt als:

– gebreken aan het werk niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden

kunnen worden, bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld.

– gebreken het gevolg zijn van normale slijtage.

– gebreken het gevolg zijn van of voortvloeien uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan en / of

door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer de Wederpartij of derden

aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, of daaraan ander zaken

werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden.

– gebreken voortvloeien uit of het gevolg zijn van omstandigheden waar de ondernemer of fabrikant Deponti

geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen van buitenkomende oorzaken en weersomstandigheden

(zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, extreme regen- en sneeuwval of temperaturen) et cetera.

– het gebrek geen gevolg is van het werk.

4.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op

herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

5.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie,

verzend-en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

6.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen

en verweren jegens de ondernemer één jaar.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.

Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze

bepaling is geregeld.

2.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is

uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.

Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de

ondernemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.

De aansprakelijkheid van de ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn

verzekeraar in voorkomend geval.

5.

De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en

de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben

geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.

De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen, gevolgschade ,gederfde

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of diens ondergeschikte.

 

Artikel 11. Risico-overgang

1.

Het risico van verlies beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment

waarop zaken  in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht  en geschillen

1.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,

ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of

indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het

Weense Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.

De rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis ten nemen,

tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

0-0-0-0-0-0-0-0